9 Charakteristika recenze

4721
Basil Manning
9 Charakteristika recenze

Recenze je text, který shrnuje obsah díla nebo události. Vyberte nejvýznamnější dokument, vystavuje jeho hlavní myšlenky, účel textu a jeho účel, jakož i všechny doplňkové aspekty textu, z pohledu autora.

Obecně platí, že recenze jsou obvykle popisné, protože uvádějí obsah bez stanovení hodnotových úsudků nebo závěrů ze strany autora. Mohou být také kritické, pokud jsou v něm obsaženy autorovy úsudky. Dobrý kritický pisatel se musí vyhýbat zvýhodňování nebo svévole, musí formulovat úsudky o reálné hodnotě, které provokují k zamyšlení a které vycházejí z jejich znalostí předmětu.

Recenze je text, který zavádí nebo prezentuje uvažovaný předmět a vyzve čtenáře, aby si jej přečetl. Recenze zahrnuje vývoj nebo analýzu tématu, prezentaci argumentů, ať už pro nebo proti, vyvrácení protikladů k tématu, které je vystaveno.

K tomu nám pomáhají příklady, data, posudky atd. V závěru je také přidáno potvrzení práce a jsou vyvozeny její důsledky.

V závislosti na rozsahu existuje několik typů kontrol. Při práci s knihami mohou být bibliografické nebo literární; kina nebo televize, pokud se zabývají filmy, seriály nebo televizními programy; akcí a představení, pokud se recenze týkají her a koncertů; mohou být také sportovní, když se zabývají hrami, týmy atd .; Politika; atd.

Hlavní body recenze

1 - Určete práci

Pro začátek revizí je nezbytné určit, na kterou práci odkazujeme. Je nutné zahrnout základní bibliografická data názvu nebo článku.

Čtenář musí vždy přesně vědět, na jaké dílo odkazuje. Recenze musí vycházet z jednoho díla a nesmí se mísit s ostatními, i když jsou si podobné.

2 - Prezentujte práci

Je to jedna z důležitých částí recenze, musíte práci předložit čtenáři, aby se o ni zajímal.

Stručně řečeno, dobrý autor recenzí musí být schopen sdělit základní rysy práce, se kterou se zabývá..

3 - Popište strukturu

V recenzi musíte nahlédnout do struktury, která navazuje na práci, o které mluvíte.

Pokud je práce rozdělena do kapitol nebo sekcí, jaké je narativní zaměření, které autor bere v celé práci atd.

4 - Popište obsah

Recenze musí dokonale shrnout obsah práce, kterou analyzujeme, obsahovat nejdůležitější body.

Pokud se jedná o kritickou recenzi, měl by být obsah nejprve popsán nestranně a poté by měl být zveřejněn úsudek autora recenze. Popis obsahu recenze však musí být vždy neutrální.

Musíte shrnout texty, které jsou v práci publikovány, způsobem, který vysvětluje hlavní myšlenku autora, nejen texty, které jsou obsaženy a na nichž je práce založena.

Je důležité jej správně rozvíjet, aby měl čtenář představu o tom, co může očekávat a co v recenzované práci najde..

Teoretické základy o práci jsou obvykle ukázány, kde je zobrazen každý, kdo je v práci zobrazen.

5 - Kritická analýza

Když autor ve své recenzi kritizuje, musí vycházet z platných a pravdivých argumentů. K tomu musí být podporovány dalšími teoriemi a znalostmi o tomto předmětu.

Můžete zahrnout teorie jiných autorů, abyste provedli nezbytná srovnání na podporu vaší kritiky.

Kritika musí být konstruktivní a musí něčím přispět k tématu, musí být založena na ověřitelných faktech, aby čtenář věděl všechny možné informace.

6- Závěr

V recenzi je důležité zahrnout závěr práce, malé shrnutí toho, co již dříve souviselo, body, které lze nalézt ve prospěch a proti, aby čtenář pochopil konec práce, kterou chce číst.

7- Doporučte práci

Recenze by měla vždy doporučit přečíst si práci, která je recenzována. I když je autor recenze v rozporu s tím, co je v práci publikováno, musí čtenářům doporučit její čtení pro kontrast a formulaci vlastních závěrů.

Není správné, aby recenze naznačovala, že dílo je špatné a že by se nemělo číst, musí být nestranný a založený na prokazatelných hodnotových úsudcích a ve kterém mohou čtenáři rozhodnout o svém názoru na dílo..

8- Identifikujte autora

Je důležité, aby obraz autora práce byl zobrazen v recenzi. Zjistěte, jaký je váš studijní obor nebo vaše životní zkušenosti, víte, co vás vedlo k tomu, abyste dospěli k těmto závěrům a co je založeno nebo podporováno při provádění této práce.

Je také dobré vědět, kdo jsou předchůdci a mistři oboru, vědět, jaký rys teorie je v jejich oblasti působení

9- Podepište se a identifikujte se

Je důležité, aby to autor recenze podepsal a aby nebyly prováděny anonymně.

Pokud je kontrola provedena a je dobře podporována a odůvodněna, neměl by být problém se zobrazením jména osoby, která tuto kontrolu provedla.

Není správné, aby někdo kriticky recenzoval dílo anonymně, protože to diskredituje věrohodnost a platnost dotyčné recenze.

Reference

  1. LOMAS, Carlos a kol. Jak se naučit dělat věci slovy: teorie a praxe jazykového vzdělávání. Barcelona: Paidós, 1999.
  2. CERÓN, Manuel Canales. Metodiky sociálního výzkumu. Santiago de Chile: LOM, 2006.
  3. ÁLVAREZ MÉNDEZ, Juan Manuel. Lingvistická teorie a výuka jazyků: základní texty interdisciplinárního zaměření. 1987.
  4. CASTELLÓ, Montserrat. Naučit se psát akademické texty: opisovače, písaři, překladatelé nebo spisovatelé. JI Pozo a Pérez Echeverría, MP (Coords.), Psychologie univerzitního učení: od získávání znalostí po trénink dovedností, 2009, s. 120-133.
  5. MONTOLIO, hvězda. Příručka pro akademické a odborné psaní: diskurzivní strategie. Grupo Planeta Španělsko, 2015.
  6. CASTELLÓ, Montserrat. Proces skládání odborných textů. Psaní a komunikace ve vědeckých kontextech a na akademické půdě. Znalosti a strategie, 2007, s. 47-82.
  7. MONTOLÍO, hvězda; LÓPEZ, A. Diskurzivní specifika odborných textů ve srovnání s akademickými texty: Případ odborného doporučení. Akademická a odborná gramotnost v 21. století: čtení a psaní z oborů, 2010, s. 215-245.

Zatím žádné komentáře